V12Vantage


V12Vantage

 

 

 

 

 

imageimage

 

ベビーアストンなんて言われたV8ヴァンテージのボディにV12エンジンを押し込む